Komentarz | Od Słowa do słowa (2) II niedziela Adwentu

Od Słowa do słowa (1) II nd Adwentu Kamil Paczkowski OFM

#komentarz #ewangelia #odslowadoslowa #KamilPaczkowskiOFM #Łk

Krótki, cotygodniowy komentarz do niedzielnej Ewangelii


Ewangelia (Łk 3,1-6)
II niedziela Adwentu 2021

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.