Nasza historia

Historia Zakonu

Św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), syn bogatego kupca, zamierzał początkowo obrać karierę rycerską. Jednak pod wpływem łaski Bożej przeżył głęboką wewnętrzną ewolucję, która zakończyła się wejściem na drogę doskonałego naśladowania Chrystusa. Sposób życia, jaki zaczął prowadzić, budził początkowo zdziwienie a nawet kpiny. Później jednak zaczęto go szanować i podziwiać, ale także naśladować. Pierwsi uczniowie przyłączyli się do Franciszka w 1208 roku. Byli to: Bernard z Quintavalle, Piotr Catani i Idzi. W 1209 roku Franciszek udał się do Rzymu wraz z braćmi, których liczba wzrosła do 11, aby prosić papieża o zatwierdzenie ułożonej przez siebie reguły. Innocenty III zatwierdził ją ustnie 16 kwietnia 1209 roku. Drugą regułę, nieco rozszerzoną w stosunku do pierwszej, napisał w 1221 roku. Dopiero jednak trzecia reguła doczekała się uroczystego zatwierdzenia przez papieża Honoriusza III bullą 29 listopada 1223 roku. Składa się ona z 12 rozdziałów i po dzień dzisiejszy stanowi normę i podstawę życia franciszkańskiego. Można ją streścić w następujących słowach: „Reguła i życie Braci Mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości” .
Naśladowcy św. Franciszka nazywali się pierwotnie „Po­kutnikami z Asyżu”, później „Ubogimi Mniejszymi” i wreszcie „Braćmi Mniejszymi”. W nazwie tej za­warte są: ubóstwo, pokora, prostota i radość – cnoty cha­rakterystyczne dla duchowości franciszkańskiej, a także soli­darność z najniższymi warstwami społecznymi.
Osobisty urok połączony z niezwykłą świętością Franciszka i pierwszych jego uczniów, były magnesem przyciągającym do zakonu licznych kandydatów. Wspólnota bardzo szybko się powiększała. Kapituła odbyta w Porcjunkuli w 1221 roku zgromadziła już około 3000 braci. Jeszcze za życia św. Franciszka rozeszli się oni prawie do wszystkich krajów Europy, dotarli także do Maroka, Egiptu i Ziemi Świętej.
Po śmierci Założyciela rozpoczęły się w zakonie gorące dyskusje na temat surowego ubóstwa przepisanego przez re­gułę. W rezultacie powstały w zakonie dwie orientacje: łagodniejsza, nazwana później konwentualizmem i surowsza, czyli ruch obserwancki. Był to XV wiek. Franciszkańscy obserwanci stawiali sobie ambitne cele zachowania reguły św. Franciszka bez żad­nych złagodzeń i dyspens. Na czele tego ruchu stanęli wielcy święci: Bernardyn z Sieny, Jan Kapistran, Jakub z Marchii i bł. Albert z Sarteano. Dążyli oni do przywrócenia całemu zakonowi pierwotnej gorliwości. Ponieważ celu tego nie udało się osiągnąć, a nawet różnice pomiędzy obserwantami i kon­wentualnymi coraz bardziej się pogłębiały, dlatego papież Leon X bullą „Ite et vos in vineam meam” z 29 maja 1517 roku podzielił franciszkanów na dwa odrębne zakony: Braci Mniej­szych Obserwantów i Braci Mniejszych Konwentualnych. W rodzinie obserwanckiej dalej istniały odśrodkowe nurty reformistyczne (u konwentualnych tego zjawiska nie było). Tak powstały nowe ugrupowania: reformaci, alkantarzyści (zwani także dyskalceatami czyli franciszkanami bosymi), rekolekci i kapucyni. Ci ostatni wyodrębnili się w osobny zakon, Braci Mniejszych Kapucynów, których zatwierdził ostatecznie pa­pież Paweł IV w 1560 roku. Pozostałe ugrupowania zachowały łączność z głównym pniem Zakonu Braci Mniejszych, obserwantami. Mieli jednak pewną, ograniczoną autonomię, własne ustawodawstwo partykularne i osobny podział administracyj­ny. Z czasem jednak podział ten okazał się nieuzasadniony a nawet szkodliwy, osłabiał bowiem zakon wewnętrznie i ha­mował jego rozwój. Dlatego papież Leon XIII konstytucją apo­stolską „Felicitate quadam” z 4 października 1897 roku zniósł wszelkie odrębności w Zakonie Braci Mniejszych i nazwy par­tykularne poszczególnych odgałęzień.
Obecnie istnieje w Kościele jeden zakon francisz­kański o ile bierzemy pod uwagę Założyciela i regułę. Dzieli się jednak pod względem organizacyjnym na trzy gałęzie, mianowicie: OFM- Zakon Braci Mniejszych (franciszkanie), OFMconv.- Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanie konwentual­ni) i OFMcap. Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (kapucyni).
Zakon św. Franciszka odegrał i nadal odgrywa ważną rolę w Kościele. W XIII i następnych stuleciach przyczynił się do odrodzenia a później pogłębienia życia religijnego i moral­ności chrześcijańskiej. Biedaczyna z Asyżu odnowił też ideę misyjną w Kościele. Franciszka­nie są pierwszym zakonem misyjnym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zasługi zakonu na polu misyjnym są ogromne. Historia misji katolickich do XVI w. pokrywa się niemal całkowicie z dziejami misji franciszkańskich. Bracia Mniejsi znajdowali się też w czołówce obrońców wiary przeciwko albigensom i katarom a później protestantom. Równo­cześnie jednak prowadzili działalność ekumeniczną, która do­prowadziła m.in. do unii między Wschodem a Zachodem na soborze lyońskim w 1274 roku. Organizowali obronę Europy przed Tatarami i Turkami. Byli apostołami pokoju i zgody, jednali zwaśnione rody, miasta i kraje. Położyli ogromne zasługi na polu społecznym zakładając szpitale, domy dla podrzutków, opiekując się trędowatymi. Zakładali tzw. banki pobożne (montes pietates), które miały na celu ochronę ubogiej ludności przed lichwą, a w Południowej Ameryce, jeszcze przed jezuitami, zapoczątkowali redukcje, czyli rodzaj spółdzielni, które stawiały sobie jako jeden z głównych celów obronę Indian przed wyzyskiem i prześladowaniami ze strony kolonizatorów.
Z osobą św. Franciszka wiąże się zwyczaj budowania w kościołach żłóbków w okresie Bożego Narodzenia, zapoczątkowany w Greccio w 1223 roku. Franciszka­nie dali początek nabożeństwu Drogi Krzyżowej i modlitwie Anioł Pański. Byli apostołami kultu Najświętszego Imienia Jezus, obrońcami Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, szerzyli kult rodziców Matki Bożej (św. Joachima i św. An­ny) i św. Józefa Oblubieńca.
Franciszkanie rozwijają ożywioną i różnoraką działalność apostolską, społeczną, kulturalną i nauko­wą. Zakon prowadzi 14 uniwersytetów, m.in. Papieski Uniwersytet św. Antoniego (Antonianum) w Rzymie, trzy uniwersytety w Kolumbii, Uniwersytet św. Bonawentury w Waszyngtonie, studia biblijne w Jerozolimie, Tokio i Hong-Kongu, ośrodki badań społecznych w Kairze, Seulu i Singapurze a także 800 innych szkół, wśród których są szkoły rzemiosł artystycznych, zawodowe, ogólno­kształcące. Założycielem Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca Jezusowego w Mediolanie był jeden z najgłoś­niejszych franciszkanów XX w., o. Agostino Gemelli, wybitny uczony, lekarz, psycholog, filozof, prezes Papieskiej Akademii Nauk. Wśród największych dzieł wykonanych przez franciszkanów w naszych czasach, było tłumaczenie, pierwsze w historii, całego Pisma Świętego na język chiński, dokonane z inicjatywy i pod kierunkiem bł. Gabriela Allegry († 1976 roku).
Wśród różnych form apostolatu, jakimi posługują się współcześni franciszkanie, by zbliżać ludzi do Boga, poczesne miejsce zajmuje słowo drukowane. Bracia Mniejsi wydają w całym świecie setki tysięcy książek i czasopism, naukowych i popularnych, roczników, miesięczników i dzienników. Oprócz przekazywania treści ściśle religijnych, starają się także uwrażliwiać współczesnego człowieka na problemy sprawie­dliwości społecznej, pokoju światowego, rozbrojenia nuklear­nego, ochrony naturalnego środowiska człowieka. Ten ostatni problem stał się przedmiotem szczególnego zainteresowania od chwili, kiedy papież Jan Paweł II ogłosił w 1979 roku św. Franciszka patronem ekologów. Franciszkanie od pierwszych lat swego istnienia (od 1217) związali się z Ojczyzną Chrystusa. W 1342 r. Stolica Apostolska po­wierzyła im specjalny mandat opiekunów miejsc świętych w Palestynie. Sprawują go z wielkim pożytkiem po dzień dzi­siejszy.
Bracia Mniejsi stosunkowo wcześnie pojawili się na zie­miach polskich. Pierwszy ich klasztor powstał we Wrocławiu (1236), następne zaś w Krakowie (1237), Inowrocławiu (1238) i w Toruniu (1239). Do końca XIII wieku powsta­ło na ziemiach polskich około 40 klasztorów. Należały one do prowincji czesko-polskiej, powstałej w 1238 roku. Niezależna pol­ska prowincja powstała dopiero w 1517 roku. Klasztory polskie korzystały z przywilejów papieskich i złagodzeń, zwłaszcza na odcinku ubóstwa, włączając się tym samym w nurt konwentualizm. Obserwanci, czyli przedstawiciele surowszego kierunku w zakonie, pojawili się w Polsce w 1453 roku dzięki św. Janowi Kapistranowi. Pierwszy klasztor obserwancki ufundowany w Krakowie nosił tytuł św. Bernardyna ze Sieny. Stąd wzięła się popularna nazwa „bernardyni” na oznaczenie franciszkanów-obserwantów. W XVII w. pojawiła się w Polsce inna gałąź zakonu franciszkańskiego, mianowicie reformaci. Każda ze wspomnianych rodzin franciszkańskich miała w Polsce po kilka prowincji, dziesiątki klasztorów i setki zakonników.
Polscy franciszkanie, aby przybliżyć ludowi prawdy wiary, posługiwali się charakterystycznymi metodami, propagując jasełka, szopki bożonarodzeniowe, kolędy i pastorałki, misteria pasyjne, Boży Grób, Drogę Krzyżową i Roraty. Stworzyli też nowy typ świętości i propagowali go wśród ludu. Dotychczas ideałem był męczennik lub pustelnik. Teraz zaś święty żyje wśród ludzi i dla ludzi, pełniąc dzieła miłosierdzia.
Franciszkanie polscy mieli w swoich szeregach wielu za­konników znanych ze świętości życia. Kilku z nich dostąpiło chwały ołtarzy. Są to: bł. Władysław z Gielniowa († 1505), patron Warszawy, wybitny kaznodzieja, który wywarł duży wpływ na ukształtowanie się religijności polskiej m.in. przez propagowanie Godzinek i tzw. „Żali”, pierwszy polski poeta znany z imienia, tworzący w języku ojczystym a nie po ła­cinie; św. Jan z Dukli († 1484), kaznodzieja, gorliwy spo­wiednik, obrońca Lwowa przed Tatarami; św. Szymon z Lipnicy († 1482), kaznodzieja, umarł zarażony chorobą w czasie pielęgnowania chorych. Obecnie toczą się procesy beatyfika­cyjne brata Alojzego Kosiby († 1938), jałmużnika i opiekuna ubogich w Wieliczce i okolicy; oraz o. Adriana Osmołowskiego († 1924 r), misjonarza w Ziemi Świętej, później zakonnika w prowincji weneckiej, gorliwego spowiednika i opiekuna Polaków. Oprócz nich kroniki zakonne zanotowały setki imion zakonników, którzy umarli w opinii świętości.
W przeszłości klasztory franciszkańskie były nie tylko prężnymi ośrodkami życia religijnego, ale również kultural­nego. Pielęgnowano w nich sztuki piękne, gromadzono wspa­niałe biblioteki i dzieła sztuki, uprawiano przeróżne dyscy­pliny naukowe, nie tylko teologię. Zakon odznaczał się też wielkim patriotyzmem. Znakomity badacz dziejów ruchu fran­ciszkańskiego na ziemiach polskich, ks. prof. Kamil Kantak, twierdzi nawet, że franciszkanie byli najbardziej patriotycz­nym zakonem w Polsce.
Dzisiaj franciszkanie stanowią w Polsce pierwszą co do liczebności wspólnotę zakonną. Dzielą się na 5 prowincje. Należy do nich około 1300 zakonników, którzy przebywają w blisko 100 domach zakonnych. Rozwijają wieloraką i owocną działalność apostolską. Prowadzą liczne parafie, sanktuaria, głoszą rekolekcje i misje ludowe, są duszpasterzami akademickimi i w szpitalach, wykładowcami na wyższych uczelniach katolickich i świeckich, wydają książki i publikują artykuły naukowe i popularne w wielu czasopismach. Ponad 200 franciszkanów przebywa poza granicami kraju. Pracują na misjach, wśród Polonii i katolików innych narodowości w następujących krajach: Argentyna, Austria, Australia, Boliwia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Ukraina, Białoruś, USA, Kanada, Libia, Togo, Kongo, Izrael, wyspy Rodos i Cypr, Rosja, Szwajcaria, Ziemia Święta, Kazachstan.
o. Salezy Tomczak OFM

 


Historia Prowincji

Dnia 19 marca 1991 roku, w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, w klasztorze poznańskim nastąpiło urzędowe powołanie do istnienia Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Aktu tego dokonał osobiście generał Zakonu Braci Mniejszych, o. John Vaughn. Zarząd nowoutworzonej prowincji tworzyli następujący Bracia: prowincjał – o. dr Hipolit Lipiński, wikariusz prowincjalny – o. Modest Wieczorek, definitorzy: o. dr Ludwik Nowicki, o. Benigny Piechota, o. Ernest Siekierka – z Prowincji Wniebowzięcia NMP, o. Eugeniusz Krajewski – z Prowincji Matki Boskiej Anielskiej i o. Nikodem Smarz – z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Ekonomem został o. Ludwik Nowicki, a sekretarzem Prowincji o. Benigny Piechota. Na siedzibę prowincjała i kurii prowincjalnej wyznaczono klasztor w Poznaniu. Domem nowicjackim pozostał klasztor w Osiecznej, natomiast we Wronkach zorganizowano Wyższe Seminarium Duchowne, afiliowane w 1997 roku do Papieskiego Wydziału Teologicznego – przekształconego w 1998 roku w Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aby zapewnić seminarium własną kadrę wykładowców i zarazem wysoki poziom nauki przełożeni regularnie i systematycznie wysyłają Braci na studia specjalistyczne na uczelnie krajowe i zagraniczne. Jedenastu spośród nich zdobyło stopnie naukowe doktora. W 2007 roku o. Adam R. Sikora uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego a w 2010 roku tytuł profesora. W 2011 stopnie doktora habilitowanego uzyskali również ojcowie Borys J. Soiński i o. Florencjan P. Szymański. W 2014 roku o. Borys uzyskał tytuł profesora UAM.

W skład prowincji weszły następujące klasztory: Poznań, Jarocin, Wschowa, Osieczna, Pakość, Wejherowo, Hel, Woźniki, Wieżyca/Kolano, Toruń, Wronki (z Prowincji Wniebowzięcia NMP), Olsztyn, Barczewo i Miłakowo (z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP), Brodnica i Gdańsk Nowy Port (z Prowincji Matki Boskiej Anielskiej). Na pierwszym posiedzeniu definitorium w dniu 19 marca 1991 roku przyjęto klasztor w Bludenz w Austrii.

Braci są kustoszami sanktuariów Męki Pańskiej w Pakości i Wejherowie oraz sanktuariów maryjnych w Osiecznej, Wejherowie i Toruniu z koronowanymi obrazami.

Przy klasztorze w Toruniu przez kilka lat działała Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej (WSFH). Dnia 29 marca 2013 roku w budynku WSFH utworzono Liceum i rok później Technikum Franciszkańskie.

Prowincja św. Franciszka od samego początku była otwarta na pracę ewangelizacyjną w krajach misyjnych oraz na pomoc duszpasterską w Europie i poza nią. Bracia pracowali lub pracują w następujących krajach: Demokratyczna Republika Kongo (Afryka), Libia, Ziemia Święta, Boliwia, Kazachstan, Papua Nowa Gwinea, Madagaskar, Rosja, Albania, Rosja, Szwecja, Ukraina, Austria, Niemcy, Szwajcaria, Kanada, Sudan Południowy.

Ważne miejsce w życiu i działalności Prowincji zajmuje Centralna Biblioteka Prowincji, Muzeum Prowincji, naukowy rocznik pt. „Studia Franciszkańskie” wraz z serią wydawniczą pt. „Biblioteka Studiów Franciszkańskich” i pismo młodych, „Franciszkański Świat”.

Dekretem z dnia 2 marca 2016 roku Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego podjęła decyzję o włączeniu Zgromadzenia Braci Dolorystów – Synów Matki Bożej Bolesnej, założonego przez bł. Honorata Koźmińskiego OFMCap, do Zakonu Braci Mniejszych, a konkretnie do Prowincji św. Franciszka z Asyżu.

Dnia 19 marca 2016 roku, w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, Prowincja św. Franciszka obchodziła 25-lecie swego istnienia. Punktem centralnym obchodów rocznicowych była Eucharystia, której przewodniczył ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Obecny był także generał Zakonu Braci Mniejszych o. Michael A. Perry wraz z definitorem generalnym o. Ivanem Cesarem, prowincjałowie bratnich prowincji braci mniejszych oraz konwentualnych i kapucynów. Licznie zebrali się bracia z całej Prowincji, przedstawiciele FZŚ i wierni. W dowód wdzięczności za okazane naszej Prowincji dobro ks. arcybiskup Stanisław Gądecki został afiliowany do Zakonu Braci Mniejszych. Ponadto 28 osób zasłużonych na różne sposoby dla Prowincji otrzymało specjalne wyróżnienie i statuetkę św. Franciszka.

 


Charakterystyka Prowincji

Prowincja obejmuje teren Wielkopolski, Kujaw, Pomorza, Warmii, Mazur i Mazowsza. Posiada 19 klasztorów w Polsce: Poznań, Hel, Gdańsk, Wejherowo, Wieżyca, Kadyny, Miłakowo, Olsztyn, Barczewo, Brodnica, Toruń, Pakość, Wronki, Szamotuły, Woźniki, Jarocin, Osieczna, Wschowa i Józefów, a także 5 klasztorów w innych państwach Europy: Bludenz i Dorbirn (Austria), Sinalunga (Włochy), Borås i Västerås (Szwecja) Zakonnicy pracują w 9 krajach: Austria, Boliwia, Izrael, Libia, Szwajcaria, Szwecja i Włochy. Prowincja liczy ok. 150 zakonników. Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji, od 1998 r. jest w strukturach WT UAM w Poznaniu.

Najważniejszymi sanktuariami są: Pasyjne w Wejherowie i Pakości, Maryjne w Wejherowie, Osiecznej, Toruniu, Sinalundze i Wschowie oraz św. Antoniego w Brodnicy, Barczewie. W Wejherowie główne odpusty związane są z uroczystościami: Wniebowstąpieniem Pańskim, Trójcy Przenajświętszej, Uzdrowienia Chorych, Wniebowzięciem NMP i Podwyższeniem Krzyża Św., a okresie Wielkiego Postu odbywają się Misteria Męki Pańskiej. W Pakości najważniejszy odpust przypada w uroczystość Znalezienia Krzyża Św., w Osiecznej w Święto Matki Bożej Anielskiej.

Zakonnicy prowadzą duszpasterstwo parafialne, rekolekcyjno-misyjne, misje ad gentes oraz ewangelizację za pomocą socjal mediów. Są katechetami, kapelanami, wykładowcami na uniwersytetach i prowadzą szkołę średnią w Toruniu. Uczestniczą w projekcie Verba Sacra: Modlitwa Katedr Polskich, a zwłaszcza jego wejherowskiej gałęzi: Verba Sacra – Biblia Kaszubska. Owocem działalności wydawniczej są: Studia Franciszkańskie i Biblioteka Studiów Franciszkańskich. Prowadzona jest także działalność charytatywna, min.: kuchnie dla ubogich w Wejherowie i Wschowie oraz świetlicę dla dzieci w Toruniu.

Ustawienia zaawansowane

Na stronie internetowej Franciszkanów są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.