Służyć osobom uzależnionym

http://oikos.franciszkanie.net/

Franciszkański Ośrodek Reintegracji „Oikos” – główne dzieło Fundacji – ma służyć osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Jest dedykowany osobom świeckim z lokalnej społeczności Powiatu Wschowskiego (z czasem formuła może być poszerzona) oraz duchownym: księżom i osobom konsekrowanym z całej Polski. We Wschowie nie ma ośrodków terapii tego rodzaju. Brakuje także profilaktyki i rzetelnej edukacji w tym zakresie. Brakuje być może odwagi i serca, a na pewno struktur, aby zająć się ludźmi zagubionymi, potrzebującymi, bezradnymi, a często także odrzuconymi i nierzadko skazanymi na śmierć przez uzależnienia. Podobnie wielkim problemem, a nawet statystycznie rozleglejszym, jest współuzależnienie członków rodziny – powoduje ono cierpienie psychiczne i społeczne.

Cele fundacji to:

 1. propagowanie wiedzy na temat choroby alkoholowej,
 2. organizowanie procesu leczenia choroby alkoholowej poprzez działania takie jak miedzy innymi:
 • terapia osób uzależnionych,
 • terapia współuzależnień,
 • pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,
 • uruchomienie ośrodka ambulatoryjnego i oddziału dziennego,
 1. opieka zdrowotna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,
 2. opieka prawna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin;
 3. doradztwo ekonomiczno-finansowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,

Fundacja realizuje zadania statutowe w szczególności poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie wszelkich dzieł i inicjatyw podejmowanych w ramach realizacji celów Fundacji;
 2. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń oraz wykładów w zakresie objętym celami Fundacji;
 3. organizowanie i finansowanie działań umożliwiających rozwój, popularyzację i wspieranie celów Fundacji;
 4. organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji;
 5. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie służącym realizacji celów Fundacji,
 6. tworzenie i prowadzenie, jak również wspieranie i rozwój placówek terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,
 7. tworzenie i prowadzenie poradni i ośrodków leczenia uzależnień od alkoholu,
 8. organizowanie nowoczesnych metod w leczeniu uzależnień od alkoholu,
 9. organizowanie pomocy postrehabilitacyjnej dla osób, które ukończyły leczenie,
 10. realizację programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a także przemocy w rodzinie, w tym między innymi działania w zakresie sportu, kultury i rekreacji,
 11. przyznawanie stypendiów dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu,
 12. pomoc społeczną dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,
 13. organizowanie wykładów dla przedstawicieli różnych zawodów,
 14. zajęcia edukacyjne dla młodzieży,
 15. szkolenie pracowników lecznictwa odwykowego,
 16. prowadzenie działalności gospodarczej związanej z celami Fundacji.
 17. prowadzenie działalności leczniczej związanej z celami Fundacji.

Więcej na: http://oikos.franciszkanie.net