Zasady życia i działania Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego

„Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu; oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć, błogosławieństwo i wszelkie dobra. Amen. Amen. Niech się stanie. Niech się stanie.”

(św. Franciszek Oficjum Błogosławieństwo)

Rozdział I

Międzynarodowe zasady życia i działania ruchu młodzieży franciszkańskiej

 • Art. 1
  Młodzież Franciszkańska (MF) jest braterską wspólnotą młodych, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego do doświadczenia życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu. To właśnie powołanie pogłębiają w obrębie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ), którego stanowią integralną część.

  Art. 2
  Młodzież, która dokonała takiego wyboru:
  • przyjmuje regułę FZŚ, zatwierdzoną przez Pawła VI, jako dokument inspirujący wzrost ich własnego powołania chrześcijańskiego i francisz-kańskiego, czy to w życiu indywidualnym, czy też we wspólnocie braterskiej;
  • odnajduje we wspólnocie MF uprzywilejowane środowisko dla rozwoju i dojrzewania swego powołania, szczególnie zaś ma możliwość wyboru życia franciszkańskiego w świecie;
  • pogłębia dialog i współpracę ze wspólnotami franciszkańskimi, zwłaszcza młodzieżowymi.

  Art. 3
  Młodzież, która chce żyć Ewangelią według przykładu św. Franciszka w ramach własnej wspólnoty braterskiej, po odpowiednim okresie formacji potwierdza przed Bogiem i wspólnotą swoją decyzję w specjalnym obrzędzie złożenia przyrzeczenia, które jest wyrazem woli przynależności do MF. Wszyscy ci, którzy pragnęliby złożyć profesję w FZŚ powinni to uczynić zgodnie z rozporządzeniami zawartymi w Regule i Rytuale FZŚ.

Rozdział II

Zasady życia i działania FRA Prowincji św. Franciszka

 • Art. 4.
  Młodzież Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FRA FZŚ) w Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu zachowuje swój tradycyjny tytuł – FRA.
  Art. 5.
  Sposób życia Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego (FRA) polega
  na:
  a) … odkrywaniu osoby Chrystusa żyjącego i działającego w braciach, w Piśmie Św., w Kościele i czynnościach liturgicznych.
  Wiara św. Franciszka podyktowała mu słowa: Na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z Najwyższego Syna Bożego, jak tylko Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew, ta wiara niech będzie dla nich natchnieniem i drogowskazem w ich życiu eucharystycznym (Reg FZŚ, art.5).
  b) … z racji swego powołania, pobudzeni mocą Ewangelii, niech na wzór Chrystusa kształtują swój sposób myślenia i działania poprzez głęboką przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa \”nawróceniem\” i którą ze względu na słabość ludzką trzeba codziennie podejmować. Na tej drodze odnowy Sakrament Pokuty jest szczególnym znakiem miłosierdzia Ojca i źródłem łaski (Reg FZŚ, art.7).

  A. Cele i środki działania
  Art. 6.
  Celem wspólnoty jest formacja jej członków oraz niesienie pomocy ludziom, szczególnie młodym, w poznawaniu prawdy, a także w przeżywaniu miłości do Boga, człowieka i Kościoła na franciszkańskiej drodze życia.
  Art. 7.
  Wspólnota realizuje swoje cele przez:
  a) życie zgodne z Ewangelią, nauką Kościoła Katolickiego i przepisami Wspólnoty
  b) propagowanie ideałów franciszkańskich

  ZASADY ŻYCIA MŁODZIEŻY FRANCISZKAŃSKIEJ
  Młodzież Franciszkańska to młodzi chrześcijanie pragnący naśladować Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu. Młodzież Franciszkańska ma dwa zasadnicze cele do zrealizowania na obranej drodze:
  1/ Dążenie do doskonałości.
  2/ Apostolat.
  Ad. 1.
  Pierwszym i głównym celem FRA jest dążenie do doskonałości czyli osobistego uświęcenia. Młodzież należąca do FRA ma znaleźć w tej wspólnocie pomoc w budowaniu autentycznego życia chrześcijańskiego, osiągnięcia doskonałości oraz życia zgodnego z Ewangelią za przykładem i wzorem jaki nam zostawił swym życiem i nauką św. Franciszek. Jaką drogą trzeba zmierzać, by ten cel osiągnąć? Droga ta, to:
  1) Szczere nawrócenie się do Boga:
  a) Bóg najwyższą wartością;
  b) Uporządkowanie sumienia;
  c) Żyć w łasce uświęcającej;
  2) Troska o wzrost w miłości Bożej.
  a) Przykazania Boże i Kościelne – drogowskazami życia;
  b) Sumienne pełnienie swoich obowiązków;
  3) Umiejętność używania środków wiodących do świętości.
  a) Zycie sakramentalne;
  b) Łączność z Bogiem przez modlitwę;
  c) Zadośćuczynna i ubłagalna wartość cierpienia;
  4) Praktyka cnót chrześcijańskich.
  b) Cnoty wlane /wiara, nadzieja, miłość/;
  c) Cnoty kardynalne czyli główne /roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, męstwo/;
  d) Dary Ducha Świętego;
  5) Studium życia i pism Św. Franciszka oraz świętych franciszkańskich.
  Ad. 2.
  Drugim celem FRA jest apostolat. Rozumiemy przez niego pomoc świadczoną Kościołowi, która może mieć różne formy i postaci, w zależności od posiadanych talentów, możliwości, potrzeb i wskazań Kościoła. Apostolstwo w Kościele w różnorakich jego aspektach i formach, w zależności od potrzeb chwili i charyzmatu św. Franciszka ma wyrabiać w Młodzieży Franciszkańskiej pełną świadomość swej współodpowiedzialności za Kościół.

  Propozycje nie włączone do zwycząjnika
  (które powinny być praktykowane we Wspólnotach FRA)
  1/ Msza święta wewnętrzna we wspólnocie.
  2/ Wspólne odmawianie brewiarza.
  3/ Raz w tygodniu wspólny Apel Jasnogórski.
  4/ Raz w miesiącu spotkania muzyczne przygotowujące do Eucharystii.
  5/ Raz w miesiącu Adoracja Najświętszego Sakramentu we wspólnocie.
  6/ W ciągu roku Dni Skupienia dla całej wspólnoty.
  7/Wspólne spacery np. w niedzielne popołudnia.
  8/ Chodzenie z życzeniami do chorych z Parafii na Boże Narodzenie i Wielkanoc.
  9/ Sprzedaż kartek świątecznych, świec itp.; prowadzenie sklepiku lub biblioteki z książkami religijnymi.
  10/ Redagowanie gazetki parafialnej; prowadzenie gazetki w salce i kościele.
  11/ Wolontariat: pomoc ubogim, chorym, w nauce dzieciom z Domu Dziecka; Msza święta i Różaniec z chorymi w szpitalu.
  12/ Spotkania propagacyjne FRA dla szkoły.
  13/Prowadzenie scholi muzycznej, Rycerstwa św. Franciszka.
  14/ Roznoszenie chleba ubogim w Wigilię (lub paczek).
  15/ Blisko siebie leżące wspólnoty organizują Regionalne Dni Braterstwa.
  16/ Czynny udział we Mszy św. młodzieżowej w niedzielę. Jeżeli nie ma takiej w parafii, to przynajmniej udział całej wspólnoty na Mszy św. o wyznaczonej godzinie.
  17/Uczestnictwo wspólnoty we Mszy św. w święta franciszkańskie:
  • 15.07. (Święto św. Bonawentury)
  • 02.08. (Uroczystość NMP Anielskiej z Porcjunkuli)
  • 11.08. (Święto św. Klary z Asyżu)
  • 25.08. (Wspomnienie obowiązkowe św. Ludwika IX).
  18/Wspólne zabawy, np. andrzejkowa, sylwestrowa.

  c) organizowanie różnego typu rekolekcji, dni skupienia i formacji
  d) pomoc różnym grupom ludzi poprzez działalność charytatywną uczestniczenie w życiu Rodziny Franciszkańskiej, szczególnie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
  B. Członkowie ich prawa i obowiązki
  \”Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i wywyższają niż wówczas, gdy go uważają za słabego, prostego i godnego pogardy, ponieważ człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej\”.
  (Np. 19, 1-2).
  Art. 8.
  FRA tworzą członkowie zwyczajni (fratersi) oraz członkowie sympatyzujący (sympatycy św. Franciszka), przyjmowani przez Radę Wspólnoty Lokalnej.
  Art. 9.
  Członkami zwyczajnymi FRA są osoby, które:
  a) należą do Kościoła Rzymskokatolickiego;
  b) po uprzednim okresie formacji złożyły Przyrzeczenia we FRA.
  Art. 10.
  Członkami sympatyzującymi FRA są ci wszyscy, którzy uczestniczą
  regularnie w życiu Wspólnoty, ale nie złożyli jeszcze Przyrzeczeń we
  FRA.

  Art. 11.
  Przedział wiekowy młodzieży należącej do FRA jest określony 3-letnim cyklem formacyjnym. Do FRA należą osoby od I klasy gimnazjum do klasy maturalnej włącznie. ( Młodzież starsza uczestniczy w spotkaniach Nieformalnej Grupy FRA.) Dzieci poniżej tego przedziału wiekowego mogą należeć do Rycerstwa św. Franciszka, które kieruje się swoim programem formacyjnym i jest przygotowaniem do FRA.

  Art. 12.
  Prawa członków:
  § 1. Fratersi mają prawo:
  a)uczestniczyć w pełnym życiu i formacji duchowej Wspólnoty.
  b) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego FRA
  c) zgłaszać wnioski i uwagi oraz podejmować nowe inicjatywy
  § 2. Sympatycy mają prawo:
  a) uczestniczyć w życiu Wspólnoty.
  b)zgłaszać wnioski i uwagi oraz podejmować nowe inicjatywy we współpracy z fratersami.

  Art. 13.
  Obowiązki członków:
  § 1. Fratersi mają obowiązek:
  a)przestrzegać postanowień Statutu MF, Zasad życia FRA i Zwyczajnika FRA.
  b) brać czynny udział w realizacji celów Wspólnoty.
  c) szerzyć naukę Kościoła Katolickiego i rozpowszechniać ideały franciszkańskie.
  d) podporządkowywać się decyzjom Rady Prowincjalnej FRA i przestrzegać przepisów wewnętrznych.
  e)nosić odznaki Młodzieży Franciszkańskiej zgodnie z przepisami wewnętrznymi.
  f) odznaczać się posłuszeństwem względem animatora i moderatora
  g) uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Asystenta Prowincjalnego lub Moderatora Prowincjalnego np. w Alwerniach, Dniach Braterstwa, Dniach Skupienia wspólnotowych.
  § 2. Sympatycy mają obowiązek:
  b) regularnie uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych.
  c) przestrzegać postanowień Rady Prowincjalnej FRA i przestrzegać przepisów wewnętrznych.

  Art. 14.
  § 1. Nowych członków przyjmuje Rada Wspólnoty Lokalnej.
  § 2. Członkostwo zwyczajne ustaje przez:
  a) dobrowolne i wyraźne zdeklarowane wystąpienie ze Wspólnoty przedłożone Radzie Wspólnoty Lokalnej.
  b) wykluczenie na podstawie przepisów wewnętrznych Wspólnoty FRA.
  § 3. Członkostwo sympatyzujące ustaję przez wykluczenie na podstawie przepisów wewnętrznych Wspólnoty FRA.
  • 08.12. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego. W tych dniach można zyskać odpust zupełny.
  10/ Spotkania Kapituły Prowincji przy okazji Dni Braterstwa. Spotkania takie mogą być organizowane częściej uwzględniając potrzeby i możliwości zorganizowania. Odpowiedzialnym za te spotkania jest Asystent Prowincjalny.
  11/ Zapraszanie księży, braci kapłanów i nie-kapłanów z Klasztoru, czy Parafii na większe \”imprezy\” FRA. Odpowiedzialnym za to jest Moderator.
  12/ Wysyłanie życzeń imieninowych do Asystentów innych wspólnot.
  13/ Wysyłanie pozdrowień z wszelkich wyjazdów FRA do Asystenta, Gwardiana, Proboszcza lub do klasztoru, do swojej wspólnoty -jeżeli cała wspólnota nie uczestniczy w tym wyjeździe.
  14/ Organizowanie Dni Skupienia, czy rekolekcji (przynajmniej raz w roku) dla Animatorów (oprócz Carceri) w zależności od potrzeb w celu pogłębienia więzi między Animatorami. Odpowiedzialnym za to jest Asystent Prowincjalny.
  15/ Kandydat do przyrzeczeń FRA wyrażą chęć złożenia przyrzeczeń (podanie pisemne) Moderatorowi, po czym Moderator porusza tę sprawę na spotkaniu Rady Wspólnoty i po zapoznaniu się z opinią Rady Asystent podejmuje ostateczną decyzję. O decyzji Moderator informuje kandydata.
  16/ Organizowanie przynajmniej dwa razy w roku spotkania z rodzicami fratersów.

  Jako Asystent Prowincjalny o. Maksencjusz z dniem 16.02.1999r. zatwierdził niniejszy ZWYCZAJNIK FRA jako obowiązujący wszystkie Wspólnoty FRA i wszystkich fratersów Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Z małymi zmianami obowiązuje on w dalszym ciągu.
  W realizacji wszystkich punktów naszego Zwyczajnika niech Pan nasz Jezus Chrystus Wam błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami. Niech Pan uczyni z Was narzędzia swego Pokoju. Żyjcie w jedności z Jezusem, Kościołem Rzymskim i swoją Parafią.
  3.11.2007r. Pakość
  o. Augustyn Zygmunt ofm Asystent Prowincjalny FRA

  ZWYCZAJNIK FRA
  1/ Obchodzenie imienin lub urodzin członków FRA (fratersów) i sympatyków: w danym dniu lub na najbliższym spotkaniu składanie życzeń i dawanie drobnego upominku, a raz w miesiącu w ramach spotkania rekreacyjnego całej wspólnoty rekreacja na cześć solenizantów z danego miesiąca. W uzgodnieniu z Asystentem Lokalnym Msza św. w intencji solenizantów.
  2/ Obchodzenie imienin księży, ojców i braci zakonnych z Klasztoru lub Parafii. Udział we Mszy św. imieninowej, złożenie życzeń, drobny upominek.
  3/ Przyjmowanie nowych członków do wspólnoty w formie wspólnej zabawy, spotkania rekreacyjnego itp. (może się to odbywać w czasie comiesięcznego spotkania rekreacyjnego).
  4/ Wspólne obchodzenie świąt: Bożego Narodzenia, Wielkanocy.
  5/ Przygotowanie i udział w nabożeństwach:
  • Drogi Krzyżowej
  • Różańca
  • Majowych
  • Franciszkańskich ( jeżeli takie są)
  Jeżeli takich nie ma w parafii to powinno się je organizować we wspólnocie.
  6/ Składki miesięczne (kwota ustalona przez wspólnotę) na cele wspólnoty (prenumerata czasopism, upominki, wyjazdy itd.).
  7/ Na każde Dni Braterstwa przywożenie składek po 2 zł od fratersa (po przyrzeczeniach) na cele FRA całej Prowincji.
  8/ Spotkania Rady Wspólnoty raz w miesiącu – prowadzi Asystent Lokalny (chodzi o spotkania organizacyjne połączone z formacją Animatorów). Jeżeli zachodzi taka potrzeba spotkania te mogą odbywać się częściej.
  9/ Uczestnictwo całej wspólnoty we Mszy św. w święta Franciszkańskie:
  • 17.09. – Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu
  • 04.10. – Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, diakona, założyciela 3 zakonów
  • 17.11. – Święto św. Elżbiety Węgierskiej, patronki III Zakonu
  • 29.11. – Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

  Art. 15.
  Młodzież, która ukończyła formację we FRA może kontynuować swoją formację w FZŚ.
  C. Struktura i władze Wspólnoty

  Art. 16.
  W skład Wspólnoty Prowincjalnej FRA wchodzą poszczególne Wspólnoty Lokalne działające w miejscu zamieszkania członków.

  Art. 17.
  Wspólnoty Lokalne powoływane są i rozwiązywane przez Radę Wspólnoty prowincji FRA.

  Art. 18.
  Władze Prowincjalne:
  • Asystent Prowincjalny
  • Moderator Prowincjalny
  • Kapituła Prowincjalna
  • Rada Prowincjalna

  Art. 19.
  Asystent Prowincjalny i Moderator Prowincjalny wraz z Radą Prowincji jest najwyższą władzą w Prowincji FRA św. Franciszka z Asyżu.

  \”Ja jestem robak, a nie człowiek (…) Nie pragnijmy nigdy górować nad innymi, lecz bądźmy raczej sługami i poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze wzglądu na Boga\”
  (2 LW 46-47).

  § 1. Asystent Prowincjalny jest delegatem Ministra Prowincjalnego do wszystkich spraw, które odnoszą się do FRA, w ramach Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Jest nim zakonnik I Zakonu Braci Mniejszych przynależący do Prowincji św. Franciszka z Asyżu, który spełnia wobec wspólnoty rolę asystenta kościelnego.

  § 2. Do głównych zadań Asystenta Prowincjalnego należy:
  a) współpraca z asystentami prowincjalnymi pozostałych prowincji Zakonu Braci Mniejszych trzech obiedencji w ramach Konferencji Asystentów Prowincjalnych Młodzieży Franciszkańskiej (KAP MF)
  b) współpraca z Radą Prowincjalną nad duchowym i apostolskim ożywieniem FRA w prowincji
  c) koordynowanie posługi asystentów lokalnych i rozbudzanie zainteresowania braci oraz przełożonych w stosunku do FRA
  d) organizowanie Dni Skupienia czy rekolekcji (przynajmniej raz w roku) dla Animatorów (oprócz Carceri) w zależności od potrzeb i możliwości w celu pogłębienia więzi między Animatorami
  e) organizowanie spotkań Rady Prowincjalnej przy okazji Dni Braterstwa. Spotkania takie mogą być organizowane częściej uwęględniając potrzeby i możliwości zorganizowania
  f) mianowanie animatora
  § 3. Moderatorem Prowincjalnym jest osoba świecka wybierana spośród młodzieży FRA lub FZŚ.
  § 4. Moderatora Prowincjalnego wybiera i odwołuje Kapituła Prowincjalna. W wyjątkowych sytuacjach, np. śmierć, zaniedbywanie obowiązków. Moderatora Prowincjalnego może odwołać Asystent Prowincjalny i na jego miejsce mianować tymczasowo (do najbliższej Kapituły Prowincjalnej) inną osobę. Kadencja Moderatora Prowincjalnego nie jest określona czasowo.
  § 5. Do głównych zadań Moderatora Prowincjalnego należy:
  1) kontrola całokształtu działalności Wspólnot w ramach prowincji, a w szczególności:
  a) czuwanie nad przestrzeganiem Zasad życia i działania FRA
  b) kontrola wykonywania uchwał Kapituły Narodowej, Prowincjalnej
  c) kontrola działalności finansowej Rady Prowincji
  d) wizyta we Wspólnotach Lokalnych
  e) organizowanie spotkań dla Moderatorów Lokalnych przynajmniej raz w roku
  2) przedstawianie wniosków i zastrzeżeń Kapitule Prowincjalnej, Radzie Prowincjalnej, Radzie Lokalnej.

  • Samokształcenie oraz posiadanie biblioteczki.
  • Powoływanie nowych Animatorów po konsultacji z Radą Wspólnoty. Zatwierdza ich Asystent Lokalny.
  • Bycie łącznikiem między Wspólnotą a Asystentem Lokalnym, Przełożo-nym Klasztoru, Proboszczem, Moderatorem Prowincjalnym.
  • Uczestniczenie w zebraniach Rady Prowincji, Rekolekcjach, Dniach Skupienia dla niego przeznaczonych.
  • Nie prowadzenie grupy (chyba, że jest brak Animatorów).
  3. Prawa Moderatora
  a/ Nadawanie \”culpy\”
  • Moderator nadaje \”culpę\” członkom FRA (fratersom).
  • Moderatorowi Lokalnemu \”culpę\” nadaje Asystent Lokalny.
  • Fratersi wyznają \”culpę\” przed Moderatorem w obecności całej wspólnoty.
  • Moderator wyznaje \”culpę\” przed Asystentem w obecności całej Wspólnoty.
  b/ Odwołanie Animatora
  • Moderator w porozumieniu z Asystentem Lokalnym i po konsultacji z Radą Wspólnoty odwołuje Animatora, jeśli ten nie wypełnia swoich obowiązków.
  • Odwołanie zatwierdza Asystent Lokalny.
  Odwołanie może być równoznaczne z ponownym przeżyciem Carceri.
  c/ Uczestniczenie przynajmniej raz w roku w Dniach Skupienia dla
  Moderatorów
  – Dni Skupienia dla Moderatorów zobowiązany jest zorganizować
  Asystent Prowincjalny z pomocą Moderatora Prowincjalnego.

  Propozycje Statutu Moderatora, które od 31.05.1996 r. stanowiły tymczasowy Statut Moderatora zatwierdził, aż do odwołania o. Otton.
  O. Maksencjusz jako Asystent Prowincjalny z dniem 09.02.1999 r. zatwierdził nowy STATUT MODERATORA, który obowiązywał wszystkich moderatorów FRA Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Po kapitule prowincjalnej z dnia 3.11.2007r. w Pakości zostały wprowadzone zmiany.
  o. Augustyn Zygmunt ofm Asystent Powincjalny FRA

  STATUT MODERATORA
  1. Wybór Moderatora Lokalnego
  b) Moderatorem może być członek FRA, który przynajmniej dwukroknie brał udział w Alwerniach, uczestniczył w Carceri, złożył przyrzeczenia FRA .
  c) Kandydatów na Moderatora wybiera Wspólnota. Rada Wspólnoty (w skład której wchodzą: Asystent Lokalny, Moderator Lokalny oraz wszyscy Animatorzy) weryfikuje daną listę, następnie poddaje głosowaniu całej Wspólnocie. Kandydata zatwierdza Asystent Lokalny.
  d) Kadencja Moderatora trwa 2 lata.

  • Kadencja może zostać przedłużona o następne 2 lata.
  • W razie rezygnacji Moderator powinien złożyć wniosek 3 miesiące wcześniej; prośbę swoją składa z motywacją rezygnacji na ręce Asystenta Lokalnego i Rady Wspólnoty. Rezygnację przyjmuje Asystent Lokalny.
  • Moderator, jeżeli nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków może zostać odwołany na wniosek Wspólnoty, Rady Wspólnoty bądź Asystenta Lokalnego. Moderatora odwołuje Asystent Lokalny po konsultacji z Radą Wspólnoty,
  W razie niesubordynacji Moderatora Lokalnego względem Moderatora Prowincjalnego, Moderator Prowincjalny ma prawo wysłać mu dwa upomnienia, a za trzecim razem odwołać go ze stanowiska (w porozumieniu z Asystentem Prowincjalnym). O upomnieniach informuje Moderatora Lokalnego, Asystenta Lokalnego, Asystenta Prowincjalnego.
  O upomnieniu lub odwołaniu Moderatora Lokalnego wspólnotę lokalną informuje Asystent Lokalny. O zmianach zachodzących we Wspólnocie takich jak: wybór nowego Moderatora Lokalnego, odwołanie go, rezygnacja z pełnienia funkcji, Rada Wspólnoty zobowiązana jest poinformować Moderatora Prowincjalnego i Asystenta Prowincjalnego.

  2. Obowiązki Moderatora
  • Lojalność wobec Asystenta Lokalnego oraz Moderatora Prowincjalnego.
  • Dbałość o jedność we Wspólnocie, czuwanie nad całością życia Wspólnoty.
  • Zwoływanie przynajmniej raz w miesiącu spotkania Rady Wspólnoty.

  Art. 20.
  § 1. Kapituła Prowincjalna (Asystent Prowincjalny, Moderator Prowincjalny, Asystenci Lokalni, Moderatorzy Lokalni, Animatorzy Mianowani, Łącznik z Radą Narodową MF z głosem doraźnym) zwoływana jest trzy razy do roku. Kapituła podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.
  § 2. Do kompetencji Kapituły Prowincjalnej należy:
  a) rozeznanie kierunków działalności prowincji
  b) ocena działalności Wspólnot Lokalnych
  c) wybór Rady Prowincjalnej
  d) przyjęcie uchwały o rozwiązaniu Wspólnoty Lokalnej

  Art. 21.
  § 1. Rada Prowincjalna FRA (Moderator Prowincjalny, z-ca Moderatora Prowincjalnego, Skarbnik, Sekretarz, oraz Asystent Prowincjalny) powo-ływana jest na Kapitule Prowincjalnej.
  § 2. Obowiązki i prawa Rady Prowincjalnej:
  a) realizacja uchwał Kapituły Prowincjalnej
  b) uchwalanie planu działania
  c) uchwalanie przepisów wewnętrznych
  d) kierowanie, animacja i koordynowanie bieżącej działalności prowincji
  e) staranie się o Moderatora Prowincjalnego
  f) wykluczenie moderatora ze Wspólnoty
  Art. 22.
  Władze Lokalne:

  \”Nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć mówi Pan. Ci, którzy są postawieni nad innymi, tak powinni się chlubić z tego przełożeństwa, jakby zostali wyznaczeni do obowiązku umywania nóg braciom\”
  (Np. 4, 1-2).

  • Asystent Lokalny
  • Moderator Lokalny
  • Rada Wspólnoty Lokalnej

  Art. 23.
  Wspólnotom Lokalnym, podlegającym władzy prowincjalnej, przewodniczą oraz są w nich odpowiedzialnymi za życie fratersów i sympatyków i wykonywanie uchwał, Asystent Lokalny wraz z Moderatorem Lokalnym.
  § 1. Asystent Lokalny jest wybierany przez Wspólnotę zakonną klasztoru, do którego przynależy na mocy listu posłuszeństwa.
  § 2. Do głównych zadań Asystenta Lokalnego należy:
  a) w porozumieniu z przełożonym klasztoru staranie się o wzajemną życzliwość pomiędzy Wspólnotą zakonną i Wspólnotą FRA
  b) prowadzenie spotkań Rady Wspólnoty Lokalnej raz w miesiącu
  c) zgodna współpraca z Moderatorem Prowincjalnym i Asystentem Prowincjalnym
  d) uczestniczenie w zebraniach Kapituły Prowincjalnej i Dniach Braterstwa
  § 3. Moderatorem Lokalnym jest osoba z FRA należąca do Wspólnoty Lokalnej, które spełnia warunki określone przez Statut Moderatora.
  § 4. Do głównych zadań Moderatora Lokalnego należy:
  1) kontrola całokształtu działalności Wspólnoty Lokalnej, a w szczegól-ności:
  a) czuwanie nad przestrzeganiem: Zasad życia i działania FRA, Zwyczaj-nika Wspólnoty, przebiegu pracy animatorów
  b) dbałość o jedność we Wspólnocie, czuwanie nad całością życia Wspólnoty
  c) kontrola wykonywania uchwał Kapituły Prowincjalnej i Rady Wspólnoty Lokalnej
  d) zgodna współpraca z Asystentem Lokalnym, Moderatorem Prowincjal-nym, Asystentem Prowincjalnym
  e) uczestniczenie w zebraniach Kapituły Prowincji, Rekolekcjach, Dniach Skupienia dla niego przeznaczonych
  2) przedstawianie wniosków i zastrzeżeń Radzie Lokalnej
  3) dbanie o rozwój duchowy wspólnoty (rekolekcje, Carcerii, wewnętrzne dni skupienia dla wspólnoty)

  Art. 24.
  § 1. Rada Wspólnoty Lokalnej (Moderator Lokalny, animatorzy, skarbnik, sekretarz-kronikarz oraz Asystent Lokalny) zwoływana jest razw miesiącu. Rada podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.

  § 2. Do głównych praw i obowiązków Rady Wspólnoty należy:
  a) ocena i rozeznanie kierunków działania Wspólnoty
  b) realizacja trzyletniego programu formacyjnego
  c) realizacja uchwał Kapituły i Rady Prowincjalnej
  d) uchwalanie planu działania i budżetu Wspólnoty Lokalnej
  e) wykluczenie fratersa i sympatyka św. Franciszka ze Wspólnoty
  f) powoływanie kandydatów na animatorów
  g) przyjmowanie kandydatów na fratersów
  h) zmiana funkcji: animatora, moderatora, skargi i wnioski
  i) czuwanie nad realizacją: przestrzegania Zasad życia i działania FRA, Statutu Moderatora, Zwyczajnika FRA.

  Art. 25
  Ewentualne zmiany Zasad życia i działania oraz rozwiązanie Wspólnoty FRA wymagają uchwały Kapituły Prowincjalnej podjętej większością 2/3 głosów przy obecności bezwzględnej liczby (50% + 1) powołanych na kapitułę.

Rozdział III

Zakończenie

„Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo”

(Jk 1, 22-25)

Ustawienia zaawansowane

Na stronie internetowej Franciszkanów są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.