Życie w Zakonie zaczyna się od Postulatu, gdzie postulanci żyją w klasztorze razem z innymi zakonnikami, uczestnicząc wraz z nimi we wszystkich ćwiczeniach zakonnych (modlitwach, pracach, posiłkach) pod opieką wychowawcy (magistra postulatu). Postulant nie nosi jeszcze stroju zakonnego, jakim jest brązowy habit. Nie składa jeszcze żadnych ślubów. Głównym zadaniem postulanta jest odpowiedzieć sobie na pytanie „kim jestem?”. Innymi słowy, jest to czas odkrywania swojego powołania. Postulat trwa około roku i kończy się „obłóczynami”, podczas których postulant otrzymuje zakonny habit i wybiera sobie imię zakonne, jednakże nie składa jeszcze żadnych ślubów.

Dom zakonny i Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Postulat

Diecezja zielonogórsko-gorzowska, woj. lubuskie
Klasztorna 2

67–400 Wschowa

tel. (65) 540–73–45

 (65) 540–10–06 (Postulat)

e-mail: wschowa@franciszkanie.net

www: klasztor.wschowa.net.pl

Czym jest Postulat?

Postulat to pierwszy okres formacji zakonnej, w którym kandydaci do Zakonu Braci Mniejszych pogłębiają relację z Chrystusem w duchu św. Franciszka z Asyżu poprzez dzielenie życia we wspólnocie braterskiej.

Bracia postulanci poszerzają znajomość osoby i duchowości św. Biedaczyny przez studiowanie jego pism oraz lektur o tematyce franciszkańskiej. Rozwój życia religijnego zapewnia udział w modlitwach zakonnych i nabożeństwach parafialnych. Istotnym elementem naszej formacji pozostaje budowanie więzi braterskich, co realizuje się przez wspólnotowe uczestnictwo we Mszy św., odmawianie Liturgii Godzin, jedzenie posiłków, a także przez bycie na rekreacjach i podejmowanie prac w klasztorze i ogrodzie. Każdy z postulantów ma możliwość rozwijania swoich talentów i uprawiania sportu. Poza tym bracia, zgodnie z tradycją zakonną, raz w roku zbierają dary od gospodarzy i rolników z pobliskich wsi na utrzymanie klasztoru (tzw. kwesta), a na co dzień mają okazję do posługi na rzecz biednych i bezdomnych.

Postulant nie nosi stroju zakonnego, jakim jest habit, ani też nie składa ślubów zakonnych. Na tym etapie formacji przy współpracy z wychowawcą weryfikuje on swoje powołanie do bycia franciszkaninem i uczy się życia we wspólnocie braci mniejszych. Jest to zatem czas budowania więzi z Bogiem, lepszego poznania siebie samego i właściwego rozeznania powołania. Obecnie postulat naszej prowincji znajduje się we Wschowie i trwa jeden rok, po którym kandydat przyjmuje nowe imię i habit franciszkański, tym samym rozpoczynając kolejny etap formacji zwany nowicjatem.

Kolejne etapy formacji: