FRA + Rycerze

Młodzież Franciszkańska jest braterską wspólnotą młodych, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego do doświadczenia życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu.

(Międzynarodowy Regulamin MF rozdział 1)

Składający przyrzeczenia świadomi są zobowiązań płynących z tego faktu:

1. Codziennego odmawiania Nieszpór z LG lub 12 \\\”Ojcze nasz…
2. Jeśli nie biorą udziału we Mszy św., do codziennego rozważania Pisma św. (min. 5 minut).
3. Zewnętrznego okazywania przynależności do wspólnoty franciszkańskiej przez noszenie znaku \\\”T-au\\\”.
4. Dyspozycyjności w potrzebach Kościoła lokalnego.
5. Apostolstwa w formie poświęcania swojego czasu i zdolności na rzecz wspólnoty lub bliźniego.
6. Pracy nad sobą i relacjami z bliźnimi, zwłaszcza domownikami.
7. Dawania dobrego przykładu w środowisku, w którym żyją.
8. Regularnego czytania prasy katolickiej.
9. Pogłębiania religijnej wiedzy.

FRA – franciszkańskie duszpasterstwo dla młodzieży

RYCERZE – franciszkańskie duszpasterstwo dla dzieci

Historia

Potrzeba rewaloryzacji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce zrodziła myśl, aby rozszerzyć duszpasterstwo franciszkańskie nie tylko na gminy tercjarskie, ale również objąć formacją tysiące nie zrzeszonych sympatyków św. Franciszka z Asyżu i zorganizować ich w nieformalne wspólnoty, będące pod egidą FZŚ.

W ten sposób ożywiony został w kraju franciszkański ruch religijny o specyfice apostolskiej – zaaprobowany w roku 1983 przez Komisję Asystentów Prowincjalnych (KAP).

Pionierem tej formy duszpasterstwa świeckich stała się Prowincja Braci Mniejszych – Franciszkanów Wniebowzięcia NMP z siedzibą w Katowicach Panewnikach. Dla sympatyków św. Franciszka. w różnym wieku, zrzeszonych we Franciszkańskim Ruchu Apostolskim (FRA) \”POKÓJ I DOBRO\” powstał zatwierdzony przez KAP czteroletni program formacyjny.

Zasadniczym celem jest kształtowanie życia ewangelicznego w duchu miłości do Boga i człowieka, zachowanie przykazań Bożych, utrzymywanie ducha chrześcijańskiego życia rodzinnego, wierność Kościołowi i służenie Mu pomocą, umiar w używaniu dóbr materialnych, pomoc potrzebującym, propagowanie franciszkańskiej pogody ducha, aposto1ska postawa pokoju i braterstwa, budzenie i pielęgnowanie zdrowej pobożności i budowanie bliźnich swoim postępowaniem. Treść formacji obejmuje w pierwszym roku życiorys św. Patriarchy i pogłębienie teologicznej świadomości wiary; w drugim elementy duchowości franciszkańskiej wplecionej w życie religijne; w trzecim roku – świętość franciszkańska ujawniona w konkretnych osobowościach świętych franciszkańskich. Natomiast rok czwarty oraz następne lata pogłębiają i w pełni realizują apostolstwo franciszkańskie – we Wspólnocie Kościoła. Od szeregu lat formalne wspólnoty tercjarskie nie były dowartościowane w aspekcie apostolstwa, wskutek czego podupadły, zarówno pod względem powołań, jak i intensywnej działalności. Z tej przyczyny pierwszą i podstawową sprawą FRA jest budzenie powołań tercjarskich, a jednocześnie ożywienie istniejących gmin w oparciu o nowe posoborowe formy duszpasterskie, co pozwoli na efektywniejsze zaangażowanie we Wspólnocie Kościoła.

Stąd też uczestnicy FRA mają świadomość, jakoby byli niepisanymi członkami III Zakonu św. Franciszka – tercjarzami. Nieformalne wspólnoty FRA korzystają z bogactwa życia Kościoła oraz tradycji franciszkańskiej, co pozwala wypracować różne sposoby formacji duchowej, jak spotkania biblijne, refleksyjne. modlitewne, rekolekcyjne, dni skupienia itp., które pomagają kształtować postawy franciszkańskie.

Praktycznie następuje ścisła współpraca nieformalnych grup franciszkańskich FRA z FZŚ. Zarząd FZŚ oraz kadra animatorów FRA spotykają się niezależnie i zależnie od siebie w celu organizacji pracy apostolskiej. Opiekę duchową nad grupą nieformalną sprawuje zarząd FZŚ w porozumieniu z moderatorem franciszkańskim I-go Zakonu, lub w przypadku jego braku, z miejscowym duszpasterzem. W obu wspólnotach postawiono na samodzielność działania apostolskiego. Program formacyjny jest tematycznie tak opracowany, że grupa FRA może się spotykać regularnie nawet co tydzień, w zależności od uwarunkowań lokalnych w strukturze spotkania: Msza św., potem spotkanie refleksyjno – modlitewne w oparciu o Pismo św., Pisma św. Franciszka i literaturę franciszkańską.

Następnie czas poświęca się sprawom aktualnym – apostolskim i społecznym wspólnot FZŚ. W miesięcznych spotkaniach FZŚ, FRA uczestniczy czynnie. szczególnie opracowując i przeprowadzając nabożeństwa franciszkańskie w kościele. Aby wierni niezaangażowani w FRA, o aspektowym zakresie pracy apostolskiej np.: modlitewne, charytatywne, propagacyjne, artystyczne, itd., uświetniające wydarzenia Kościoła okolicznościowymi gazetkami, wystawami, nabożeństwami oraz włączające się w modlitwę Kościoła w różnych intencjach, itp. Ponadto animatorzy służą organizacyjnie i formacyjnie nie mającym opieki duchowej grupom młodych i starszych w okolicznych parafiach. Działanie apostolskie mogą realizować również w życiu religijnym rodziny i w docieraniu do grup ludzi zagubionych. Propagacja jest osobną dziedziną działania apostolskiego grup FRA.

W tym celu zostały przygotowane specjalne nabożeństwa propagacyjne do FRA, które można przeprowadzać w porozumieniu z duszpasterzami okolicznych parafii. Z dalszej działalności FRA zaznaczyć należy fakt, że co dwa miesiące po parafiach lub przy klasztorach organizowane są okręgowe tzw.: Dni Braterstwa, na które przyjeżdżają sympatycy św. Franciszka. Spotkania te są wypełnione modlitwą, Liturgią Eucharystyczną, radością i braterstwem.

Życie franciszkańskich wspólnot zabarwione jest również okolicznościowymi spotkaniami – rekreacjami, które poprzedza Msza św. i często refleksja biblijno – modlitewna. W okresie wakacji zimowych postulowane są tzw.: Carceri, czyli franciszkańskie rekolekcje dla animatorów, latem zaś Alwernie – dziesięciodniowe franciszkańskie rekolekcje apostolskie i Rivo Torto – dziesięciodniowe franciszkańskie wędrowne rekolekcje apostolskie. One to wraz z cyklicznymi spotkaniami w ciągu roku, przez cztery lata, mają dać dostateczną formację franciszkańską, co pozwoli zainteresowanym w zrealizowaniu powołania tercjarskiego, bądź też nadal pozostać sympatykiem św. Franciszka i w swoim życiu, w swoim środowisku na co dzień realizować duchowość franciszkańską.

Zasady życia FRA

„Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu; oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć, błogosławieństwo i wszelkie dobra. Amen. Amen.
Niech się stanie. Niech się stanie „.
św. Franciszek Oficjum Błogosławieństwo

Pojęcia przyjęte w naszej prowincji jako pomocnicze w duszpasterstwie franciszkańskim:
FRA    – skrót potocznie określający franciszkańskie
wspólnoty młodzieżowe
FRATERSI    – nazwa potoczna określająca ludzi po przyrzecze-
niach (z wł. fratelli – braciszkowie)
RYCERZE – Grupa dziecięca FRA
ALWERNIA    – nazwa określająca 10-dniowe franciszkańskie
letnie rekolekcje
CARCERI    – nazwa określająca rekolekcje formacyjne dla
animatorów
DNI BRATERSTWA – określenie prowincjalnych dni skupienia organizo-wanych 3 razy w roku dla młodych franciszkanów
RIVO TORTO    – nazwa określająca 10-dniowe franciszkańskie
wędrowne rekolekcje

Apostolat ten winien mieć następujące cechy:
*) wypływać ma z nadprzyrodzonej miłości Boga i człowieka, a swój przykład winien czerpać z działalności Kościoła;
*) ma być ściśle związany z działalnością Kościoła, jak tego pragnął św. Franciszek i jak tego dał przykład własnym życiem;
*) winien odznaczać się zawsze prostotą i pokorą, franciszkańską pogodą ducha, postawą pokoju i braterstwa oraz powinien budzić i pielęgnować zdrową pobożność.
1)    Apostolat dobrego przykładu życia autentycznie chrześcijańskiego.
a)    we własnej rodzinie;
b)    w środowisku sąsiedzkim i w miejscu pracy;
2)    Apostolat modlitwy i cierpienia.
a)    modlitwa prywatna;
b)    modlitwa wspólnotowa;
3)    Apostolat dobrym słowem i pouczeniem.
a)    prostowanie błędnych poglądów i uprzedzeń;
b)    wyjaśnianie prawdziwej nauki Kościoła;
4)    Apostolat dobroczynności i miłosierdzia.
a)    pomoc ludziom samotnym, starszym wiekiem i opuszczonym;
b)    pomoc w duszpasterstwie chorych;
5)    Apostolat duszpasterstwa rodzin.
a)    obrona poczętego życia;
b)    przygotowanie zaniedbanych dzieci do I Komunii Św.;
6)    Apostolat duszpasterstwa trzeźwości.
d)    uczestniczyć w dniach modlitw o trzeźwość narodu i słuchać stosownych nauk Kościoła;
e)    przekonywać w kontaktach osobistych o wielkości zła i możliwości wyzbycia się z uzależnienia;
7)    Apostolat troski o piękno domu Bożego.
a)    pomoc w pięknym utrzymaniu kościoła;
b)    współpraca z parafią czy klasztorem w innych dziedzinach;
8)    Apostolat katolickiej prasy i książki.
a)    kolportaż katolickiej prasy;
b)    prowadzenie biblioteki parafialnej.

 

Zasady życia i działania
Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego

Rozdział I: MIĘDZYNARODOWE ZASADY ŻYCIA I DZIAŁA¬NIA RUCHU MŁODZIEŻY FRANCISZKAŃSKIEJ

Art. 1.
Młodzież Franciszkańska (MF) jest braterską wspólnotą młodych, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego do doświadczenia życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu. To właśnie powołanie pogłębiają w obrębie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ), którego stanowią integralną część.
Art. 2.
Młodzież, która dokonała takiego wyboru:
•    przyjmuje regułę FZŚ, zatwierdzoną przez Pawła VI, jako dokument inspirujący wzrost ich własnego powołania chrześcijańskiego i francisz-kańskiego, czy to w życiu indywidualnym, czy też we wspólnocie braterskiej;
•    odnajduje we wspólnocie MF uprzywilejowane środowisko dla rozwoju i dojrzewania swego powołania, szczególnie zaś ma możliwość wyboru życia franciszkańskiego w świecie;
•    pogłębia dialog i współpracę ze wspólnotami franciszkańskimi, zwłaszcza młodzieżowymi.

Art. 3.
Młodzież, która chce żyć Ewangelią według przykładu św. Franciszka w ramach własnej wspólnoty braterskiej, po odpowiednim okresie formacji potwierdza przed Bogiem i wspólnotą swoją decyzję w specjalnym obrzędzie złożenia przyrzeczenia, które jest wyrazem woli przynależności do MF. Wszyscy ci, którzy pragnęliby złożyć profesję w FZŚ powinni to uczynić zgodnie z rozporządzeniami zawartymi w Regule i Rytuale FZŚ.

 

Rozdział II: ZASADY ŻYCIA I DZIAŁANIA FRA PROWINCJI ŚW. FRANCISZKA

Art. 4.
Młodzież Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FRA FZŚ) w Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu zachowuje swój tradycyjny tytuł – FRA.
Art. 5.
Sposób życia Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego (FRA) polega
na:
a)    … odkrywaniu osoby Chrystusa żyjącego i działającego w braciach, w Piśmie Św., w Kościele i czynnościach liturgicznych.
Wiara św. Franciszka podyktowała mu słowa: Na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z Najwyższego Syna Bożego, jak tylko Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew, ta wiara niech będzie dla nich natchnieniem i drogowskazem w ich życiu eucharystycznym  (Reg FZŚ, art.5).
b)    … z racji swego powołania, pobudzeni mocą Ewangelii, niech na wzór Chrystusa kształtują swój sposób myślenia i działania poprzez głęboką przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa \”nawróceniem\” i którą ze względu na słabość ludzką trzeba codziennie podejmować. Na tej drodze odnowy Sakrament Pokuty jest szczególnym znakiem miłosierdzia Ojca i źródłem łaski (Reg FZŚ, art.7).

A. Cele i środki działania
Art. 6.
Celem wspólnoty jest formacja jej członków oraz niesienie pomocy ludziom, szczególnie młodym, w poznawaniu prawdy, a także w przeżywaniu miłości do Boga, człowieka i Kościoła na franciszkańskiej drodze życia.
Art. 7.
Wspólnota realizuje swoje cele przez:
a)    życie zgodne z Ewangelią, nauką Kościoła Katolickiego i przepisami Wspólnoty
b)    propagowanie ideałów franciszkańskich

ZASADY ŻYCIA MŁODZIEŻY FRANCISZKAŃSKIEJ

Młodzież Franciszkańska to młodzi chrześcijanie pragnący naśladować Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu. Młodzież Franciszkańska ma dwa zasadnicze cele do zrealizowania na obranej drodze:
1/ Dążenie do doskonałości.
2/ Apostolat.
Ad. 1.
Pierwszym i głównym celem FRA jest dążenie do doskonałości czyli osobistego uświęcenia. Młodzież należąca do FRA ma znaleźć w tej wspólnocie pomoc w budowaniu autentycznego życia chrześcijańskiego, osiągnięcia doskonałości oraz życia zgodnego z Ewangelią za przykładem i wzorem jaki nam zostawił swym życiem i nauką św. Franciszek. Jaką drogą trzeba zmierzać, by ten cel osiągnąć? Droga ta, to:
1)    Szczere nawrócenie się do Boga:
a)    Bóg najwyższą wartością;
b)    Uporządkowanie sumienia;
c)    Żyć w łasce uświęcającej;
2)    Troska o wzrost w miłości Bożej.
a)    Przykazania Boże i Kościelne – drogowskazami życia;
b)    Sumienne pełnienie swoich obowiązków;
3)    Umiejętność używania środków wiodących do świętości.
a)    Zycie sakramentalne;
b)    Łączność z Bogiem przez modlitwę;
c)    Zadośćuczynna i ubłagalna wartość cierpienia;
4)    Praktyka cnót chrześcijańskich.
b)    Cnoty wlane /wiara, nadzieja, miłość/;
c)    Cnoty kardynalne czyli główne /roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, męstwo/;
d)    Dary Ducha Świętego;
5)    Studium życia i pism Św. Franciszka oraz świętych franciszkańskich.
Ad. 2.
Drugim celem FRA jest apostolat. Rozumiemy przez niego pomoc świadczoną Kościołowi, która może mieć różne formy i postaci, w zależności od posiadanych talentów, możliwości, potrzeb i wskazań Kościoła. Apostolstwo w Kościele w różnorakich jego aspektach i formach, w zależności od potrzeb chwili i charyzmatu św. Franciszka ma wyrabiać w Młodzieży Franciszkańskiej pełną świadomość swej współodpowiedzialności za Kościół.

Propozycje nie włączone do zwycząjnika
(które powinny być praktykowane we Wspólnotach FRA)
1/ Msza święta wewnętrzna we wspólnocie.
2/ Wspólne odmawianie brewiarza.
3/ Raz w tygodniu wspólny Apel Jasnogórski.
4/ Raz w miesiącu spotkania muzyczne przygotowujące do Eucharystii.
5/ Raz w miesiącu Adoracja Najświętszego Sakramentu we wspólnocie.
6/ W ciągu roku Dni Skupienia dla całej wspólnoty.
7/Wspólne spacery np. w niedzielne popołudnia.
8/ Chodzenie z życzeniami do chorych z Parafii na Boże Narodzenie i Wielkanoc.
9/ Sprzedaż kartek świątecznych, świec itp.; prowadzenie sklepiku lub biblioteki z książkami religijnymi.
10/ Redagowanie gazetki parafialnej; prowadzenie gazetki w salce i kościele.
11/ Wolontariat: pomoc ubogim, chorym, w nauce dzieciom z Domu Dziecka; Msza święta i Różaniec z chorymi w szpitalu.
12/ Spotkania propagacyjne FRA dla szkoły.
13/Prowadzenie scholi muzycznej, Rycerstwa św. Franciszka.
14/ Roznoszenie chleba ubogim w Wigilię (lub paczek).
15/ Blisko siebie leżące wspólnoty organizują Regionalne Dni Braterstwa.
16/ Czynny udział we Mszy św. młodzieżowej w niedzielę. Jeżeli nie ma takiej w parafii, to przynajmniej udział całej wspólnoty na Mszy św. o wyznaczonej godzinie.
17/Uczestnictwo wspólnoty we Mszy św. w święta franciszkańskie:
•    15.07. (Święto św. Bonawentury)
•    02.08. (Uroczystość NMP Anielskiej z Porcjunkuli)
•    11.08. (Święto św. Klary z Asyżu)
•    25.08. (Wspomnienie obowiązkowe św. Ludwika IX).
18/Wspólne zabawy, np. andrzejkowa, sylwestrowa.

c)    organizowanie różnego typu rekolekcji, dni skupienia i formacji
d)    pomoc różnym grupom ludzi poprzez działalność charytatywną uczestniczenie w życiu Rodziny Franciszkańskiej, szczególnie Francisz-kańskiego Zakonu Świeckich.
B. Członkowie ich prawa i obowiązki
\”Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i wywyższają niż wówczas, gdy go uważają za słabego, prostego i godnego pogardy, ponieważ człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej\”.
(Np. 19, 1-2).
Art. 8.
FRA tworzą członkowie zwyczajni (fratersi) oraz członkowie sympatyzujący (sympatycy św. Franciszka), przyjmowani przez Radę Wspólnoty Lokalnej.
Art. 9.
Członkami zwyczajnymi FRA są osoby, które:
a)    należą do Kościoła Rzymskokatolickiego;
b)    po uprzednim okresie formacji złożyły Przyrzeczenia we FRA.
Art. 10.
Członkami sympatyzującymi FRA są ci wszyscy, którzy uczestniczą
regularnie w życiu Wspólnoty, ale nie złożyli jeszcze Przyrzeczeń we
FRA.

Art. 11.
Przedział wiekowy młodzieży należącej do FRA jest określony 3-letnim cyklem formacyjnym. Do FRA należą osoby od I klasy gimnazjum do klasy maturalnej włącznie. ( Młodzież starsza uczestniczy w spotkaniach Nieformalnej Grupy FRA.) Dzieci poniżej tego przedziału wiekowego mogą należeć do Rycerstwa św. Franciszka, które kieruje się swoim programem formacyjnym i jest przygotowaniem do FRA.

Art. 12.
Prawa członków:
§ 1. Fratersi mają prawo:
a)uczestniczyć w pełnym życiu i formacji duchowej Wspólnoty.
b)    korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego FRA
c)    zgłaszać wnioski i uwagi oraz podejmować nowe inicjatywy
§ 2. Sympatycy mają prawo:
a) uczestniczyć w życiu Wspólnoty.
b)zgłaszać wnioski i uwagi oraz podejmować nowe inicjatywy we współpracy z fratersami.

Art. 13.
Obowiązki członków:
§ 1. Fratersi mają obowiązek:
a)przestrzegać postanowień Statutu MF, Zasad życia FRA i Zwyczajnika FRA.
b)    brać czynny udział w realizacji celów Wspólnoty.
c)    szerzyć naukę Kościoła Katolickiego i rozpowszechniać ideały franciszkańskie.
d)    podporządkowywać się decyzjom Rady Prowincjalnej FRA i przestrzegać przepisów wewnętrznych.
e)nosić odznaki Młodzieży Franciszkańskiej zgodnie z przepisami wewnętrznymi.
f)    odznaczać się posłuszeństwem względem animatora i moderatora
g)    uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Asystenta Prowincjalnego lub Moderatora Prowincjalnego np. w Alwerniach, Dniach Braterstwa, Dniach Skupienia wspólnotowych.
§ 2. Sympatycy mają obowiązek:
b)    regularnie uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych.
c)    przestrzegać postanowień Rady Prowincjalnej FRA i przestrzegać przepisów wewnętrznych.

Art. 14.
§ 1. Nowych członków przyjmuje Rada Wspólnoty Lokalnej.
§ 2. Członkostwo zwyczajne ustaje przez:
a)    dobrowolne i wyraźne zdeklarowane wystąpienie ze Wspólnoty przedłożone Radzie Wspólnoty Lokalnej.
b)    wykluczenie na podstawie przepisów wewnętrznych Wspólnoty FRA.
§ 3. Członkostwo sympatyzujące ustaję przez wykluczenie na podstawie przepisów wewnętrznych Wspólnoty FRA.
•    08.12. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego. W tych dniach można zyskać odpust zupełny.
10/ Spotkania Kapituły Prowincji przy okazji Dni Braterstwa. Spotkania takie mogą być organizowane częściej uwzględniając potrzeby i możliwości zorganizowania. Odpowiedzialnym za te spotkania jest Asystent Prowincjalny.
11/ Zapraszanie księży, braci kapłanów i nie-kapłanów z Klasztoru, czy Parafii na większe \”imprezy\” FRA. Odpowiedzialnym za to jest Moderator.
12/ Wysyłanie życzeń imieninowych do Asystentów innych wspólnot.
13/ Wysyłanie pozdrowień z wszelkich wyjazdów FRA do Asystenta, Gwardiana, Proboszcza lub do klasztoru, do swojej wspólnoty -jeżeli cała wspólnota nie uczestniczy w tym wyjeździe.
14/ Organizowanie Dni Skupienia, czy rekolekcji (przynajmniej raz w roku) dla Animatorów (oprócz Carceri) w zależności od potrzeb w celu pogłębienia więzi między Animatorami. Odpowiedzialnym za to jest Asystent Prowincjalny.
15/ Kandydat do przyrzeczeń FRA wyrażą chęć złożenia przyrzeczeń (podanie pisemne) Moderatorowi, po czym Moderator porusza tę sprawę na spotkaniu Rady Wspólnoty i po zapoznaniu się z opinią Rady Asystent podejmuje ostateczną decyzję. O decyzji Moderator informuje kandydata.
16/ Organizowanie przynajmniej dwa razy w roku spotkania z rodzicami fratersów.

Jako Asystent Prowincjalny o. Maksencjusz z dniem 16.02.1999r. zatwierdził niniejszy ZWYCZAJNIK FRA jako obowiązujący wszystkie Wspólnoty FRA i wszystkich fratersów Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Z małymi zmianami obowiązuje on w dalszym ciągu.
W realizacji wszystkich punktów naszego Zwyczajnika niech Pan nasz Jezus Chrystus Wam błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami. Niech Pan uczyni z Was narzędzia swego Pokoju. Żyjcie w jedności z Jezusem, Kościołem Rzymskim i swoją Parafią.
3.11.2007r. Pakość
o. Augustyn Zygmunt ofm Asystent Prowincjalny FRA

ZWYCZAJNIK FRA

1/ Obchodzenie imienin lub urodzin członków FRA (fratersów) i sympatyków: w danym dniu lub na najbliższym spotkaniu składanie życzeń i dawanie drobnego upominku, a raz w miesiącu w ramach spotkania rekreacyjnego całej wspólnoty rekreacja na cześć solenizantów z danego miesiąca. W uzgodnieniu z Asystentem Lokalnym Msza św. w intencji solenizantów.
2/ Obchodzenie imienin księży, ojców i braci zakonnych z Klasztoru lub Parafii. Udział we Mszy św. imieninowej, złożenie życzeń, drobny upominek.
3/ Przyjmowanie nowych członków do wspólnoty w formie wspólnej zabawy, spotkania rekreacyjnego itp. (może się to odbywać w czasie comiesięcznego spotkania rekreacyjnego).
4/ Wspólne obchodzenie świąt: Bożego Narodzenia, Wielkanocy.
5/ Przygotowanie i udział w nabożeństwach:
•    Drogi Krzyżowej
•    Różańca
•    Majowych
•    Franciszkańskich ( jeżeli takie są)
Jeżeli takich nie ma w parafii to powinno się je organizować we wspólnocie.
6/ Składki miesięczne (kwota ustalona przez wspólnotę) na cele wspólnoty (prenumerata czasopism, upominki, wyjazdy itd.).
7/ Na każde Dni Braterstwa przywożenie składek po 2 zł od fratersa (po przyrzeczeniach) na cele FRA całej Prowincji.
8/ Spotkania Rady Wspólnoty raz w miesiącu – prowadzi Asystent Lokalny (chodzi o spotkania organizacyjne połączone z formacją Animatorów). Jeżeli zachodzi taka potrzeba spotkania te mogą odbywać się częściej.
9/ Uczestnictwo całej wspólnoty we Mszy św. w święta Franciszkańskie:
•    17.09. – Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu
•    04.10. – Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, diakona, założyciela 3 zakonów
•    17.11. – Święto św. Elżbiety Węgierskiej, patronki III Zakonu
•    29.11. – Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

Art. 15.
Młodzież, która ukończyła formację we FRA może kontynuować swoją formację w FZŚ.
C. Struktura i władze Wspólnoty

Art. 16.
W skład Wspólnoty Prowincjalnej FRA wchodzą poszczególne Wspólnoty Lokalne działające w miejscu zamieszkania członków.

Art. 17.
Wspólnoty Lokalne powoływane są i rozwiązywane przez Radę Wspólnoty prowincji FRA.

Art. 18.
Władze Prowincjalne:
•    Asystent Prowincjalny
•    Moderator Prowincjalny
•    Kapituła Prowincjalna
•    Rada Prowincjalna

Art. 19.
Asystent Prowincjalny i Moderator Prowincjalny wraz z Radą Prowincji jest najwyższą władzą w Prowincji FRA św. Franciszka z Asyżu.

\”Ja jestem robak, a nie człowiek (…) Nie pragnijmy nigdy górować nad innymi, lecz bądźmy raczej sługami i poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze wzglądu na Boga\”
(2 LW 46-47).

§ 1. Asystent Prowincjalny jest delegatem Ministra Prowincjalnego do wszystkich spraw, które odnoszą się do FRA, w ramach Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Jest nim zakonnik I Zakonu Braci Mniejszych przynależący do Prowincji św. Franciszka z Asyżu, który spełnia wobec wspólnoty rolę asystenta kościelnego.

§ 2. Do głównych zadań Asystenta Prowincjalnego należy:
a)    współpraca z asystentami prowincjalnymi pozostałych prowincji Zakonu Braci Mniejszych trzech obiedencji w ramach Konferencji Asystentów Prowincjalnych Młodzieży Franciszkańskiej (KAP MF)
b)    współpraca z Radą Prowincjalną nad duchowym i apostolskim ożywieniem FRA w prowincji
c)    koordynowanie posługi asystentów lokalnych i rozbudzanie zainteresowania braci oraz przełożonych w stosunku do FRA
d)    organizowanie Dni Skupienia czy rekolekcji (przynajmniej raz w roku) dla Animatorów (oprócz Carceri) w zależności od potrzeb i możliwości w celu pogłębienia więzi między Animatorami
e) organizowanie spotkań Rady Prowincjalnej przy okazji Dni Braterstwa. Spotkania takie mogą być organizowane częściej uwęględniając potrzeby i możliwości zorganizowania
f) mianowanie animatora
§ 3. Moderatorem Prowincjalnym jest osoba świecka wybierana spośród młodzieży FRA lub FZŚ.
§ 4. Moderatora Prowincjalnego wybiera i odwołuje Kapituła Prowincjalna. W wyjątkowych sytuacjach, np. śmierć, zaniedbywanie obowiązków. Moderatora Prowincjalnego może odwołać Asystent Prowincjalny i na jego miejsce mianować tymczasowo (do najbliższej Kapituły Prowincjalnej) inną osobę. Kadencja Moderatora Prowincjalnego nie jest określona czasowo.
§ 5. Do głównych zadań Moderatora Prowincjalnego należy:
1)    kontrola całokształtu działalności Wspólnot w ramach prowincji, a w szczególności:
a)    czuwanie nad przestrzeganiem Zasad życia i działania FRA
b)    kontrola wykonywania uchwał Kapituły Narodowej, Prowincjalnej
c)    kontrola działalności finansowej Rady Prowincji
d)    wizyta we Wspólnotach Lokalnych
e)    organizowanie spotkań dla Moderatorów Lokalnych przynajmniej raz w roku
2)    przedstawianie wniosków i zastrzeżeń Kapitule Prowincjalnej, Radzie Prowincjalnej, Radzie Lokalnej.

•    Samokształcenie oraz posiadanie biblioteczki.
•    Powoływanie nowych Animatorów po konsultacji z Radą Wspólnoty. Zatwierdza ich Asystent Lokalny.
•    Bycie łącznikiem między Wspólnotą a Asystentem Lokalnym, Przełożo-nym Klasztoru, Proboszczem, Moderatorem Prowincjalnym.
•    Uczestniczenie w zebraniach Rady Prowincji, Rekolekcjach, Dniach Skupienia dla niego przeznaczonych.
•    Nie prowadzenie grupy (chyba, że jest brak Animatorów).
3.    Prawa Moderatora
a/ Nadawanie \”culpy\”
•    Moderator nadaje \”culpę\” członkom FRA (fratersom).
•    Moderatorowi Lokalnemu \”culpę\” nadaje Asystent Lokalny.
•    Fratersi wyznają \”culpę\” przed Moderatorem w obecności całej wspólnoty.
•    Moderator wyznaje \”culpę\” przed Asystentem w obecności całej Wspólnoty.
b/ Odwołanie Animatora
•    Moderator w porozumieniu z Asystentem Lokalnym i po konsultacji z Radą Wspólnoty odwołuje Animatora, jeśli ten nie wypełnia swoich obowiązków.
•    Odwołanie zatwierdza Asystent Lokalny.
Odwołanie może być równoznaczne z ponownym przeżyciem Carceri.
c/ Uczestniczenie przynajmniej raz w roku w Dniach Skupienia dla
Moderatorów
– Dni Skupienia dla Moderatorów zobowiązany jest zorganizować
Asystent Prowincjalny z pomocą Moderatora Prowincjalnego.

Propozycje Statutu Moderatora, które od 31.05.1996 r. stanowiły tymczasowy Statut Moderatora zatwierdził, aż do odwołania o. Otton.
O. Maksencjusz jako Asystent Prowincjalny z dniem 09.02.1999 r. zatwierdził nowy STATUT MODERATORA, który obowiązywał wszystkich moderatorów FRA Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Po kapitule prowincjalnej z dnia 3.11.2007r. w Pakości zostały wprowadzone zmiany.
o. Augustyn Zygmunt ofm Asystent Powincjalny FRA

STATUT MODERATORA

1. Wybór Moderatora Lokalnego
b)    Moderatorem może być członek FRA, który przynajmniej dwukroknie brał udział w Alwerniach, uczestniczył w Carceri, złożył przyrzeczenia FRA .
c)    Kandydatów na Moderatora wybiera Wspólnota. Rada Wspólnoty (w skład której wchodzą: Asystent Lokalny, Moderator Lokalny oraz wszyscy Animatorzy) weryfikuje daną listę, następnie poddaje głosowaniu całej Wspólnocie. Kandydata zatwierdza Asystent Lokalny.
d)    Kadencja Moderatora trwa 2 lata.

•    Kadencja może zostać przedłużona o następne 2 lata.
•    W razie rezygnacji Moderator powinien złożyć wniosek 3 miesiące wcześniej; prośbę swoją składa z motywacją rezygnacji na ręce Asystenta Lokalnego i Rady Wspólnoty. Rezygnację przyjmuje Asystent Lokalny.
•    Moderator, jeżeli nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków może zostać odwołany na wniosek Wspólnoty, Rady Wspólnoty bądź Asystenta Lokalnego. Moderatora odwołuje Asystent Lokalny po konsultacji z Radą Wspólnoty,
W razie niesubordynacji Moderatora Lokalnego względem Moderatora Prowincjalnego, Moderator Prowincjalny ma prawo wysłać mu dwa upomnienia, a za trzecim razem odwołać go ze stanowiska (w porozumieniu z Asystentem Prowincjalnym). O upomnieniach informuje Moderatora Lokalnego, Asystenta Lokalnego, Asystenta Prowincjalnego.
O upomnieniu lub odwołaniu Moderatora Lokalnego wspólnotę lokalną informuje Asystent Lokalny. O zmianach zachodzących we Wspólnocie takich jak: wybór nowego Moderatora Lokalnego, odwołanie go, rezygnacja z pełnienia funkcji, Rada Wspólnoty zobowiązana jest poinformować Moderatora Prowincjalnego i Asystenta Prowincjalnego.

2.    Obowiązki Moderatora
•    Lojalność wobec Asystenta Lokalnego oraz Moderatora Prowincjalnego.
•    Dbałość o jedność we Wspólnocie, czuwanie nad całością życia Wspólnoty.
•    Zwoływanie przynajmniej raz w miesiącu spotkania Rady Wspólnoty.

Art. 20.
§ 1. Kapituła Prowincjalna (Asystent Prowincjalny, Moderator Prowincjalny, Asystenci Lokalni, Moderatorzy Lokalni, Animatorzy Mianowani, Łącznik z Radą Narodową MF z głosem doraźnym) zwoływana jest trzy razy do roku. Kapituła podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.
§ 2. Do kompetencji Kapituły Prowincjalnej należy:
a)    rozeznanie kierunków działalności prowincji
b)    ocena działalności Wspólnot Lokalnych
c)    wybór Rady Prowincjalnej
d)    przyjęcie uchwały o rozwiązaniu Wspólnoty Lokalnej

Art. 21.
§ 1. Rada Prowincjalna FRA (Moderator Prowincjalny, z-ca Moderatora Prowincjalnego, Skarbnik, Sekretarz, oraz Asystent Prowincjalny) powo-ływana jest na Kapitule Prowincjalnej.
§ 2. Obowiązki i prawa Rady Prowincjalnej:
a)    realizacja uchwał Kapituły Prowincjalnej
b)    uchwalanie planu działania
c)    uchwalanie przepisów wewnętrznych
d)    kierowanie, animacja i koordynowanie bieżącej działalności prowincji
e)    staranie się o Moderatora Prowincjalnego
f)    wykluczenie moderatora ze Wspólnoty
Art. 22.
Władze Lokalne:

\”Nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć mówi Pan. Ci, którzy są postawieni nad innymi, tak powinni się chlubić z tego przełożeństwa, jakby zostali wyznaczeni do obowiązku umywania nóg braciom\”
(Np. 4, 1-2).

•    Asystent Lokalny
•    Moderator Lokalny
•    Rada Wspólnoty Lokalnej

Art. 23.
Wspólnotom Lokalnym, podlegającym władzy prowincjalnej, przewodniczą oraz są w nich odpowiedzialnymi za życie fratersów i sympatyków i wykonywanie uchwał, Asystent Lokalny wraz z Moderatorem Lokalnym.
§ 1. Asystent Lokalny jest wybierany przez Wspólnotę zakonną klasztoru, do którego przynależy na mocy listu posłuszeństwa.
§ 2. Do głównych zadań Asystenta Lokalnego należy:
a) w porozumieniu z przełożonym klasztoru staranie się o wzajemną życzliwość pomiędzy Wspólnotą zakonną i Wspólnotą FRA
b)    prowadzenie spotkań Rady Wspólnoty Lokalnej raz w miesiącu
c)    zgodna współpraca z Moderatorem Prowincjalnym i Asystentem Prowincjalnym
d)    uczestniczenie w zebraniach Kapituły Prowincjalnej i Dniach Braterstwa
§ 3. Moderatorem Lokalnym jest osoba z FRA należąca do Wspólnoty Lokalnej, które spełnia warunki określone przez Statut Moderatora.
§ 4. Do głównych zadań Moderatora Lokalnego należy:
1)    kontrola całokształtu działalności Wspólnoty Lokalnej, a w szczegól-ności:
a)    czuwanie nad przestrzeganiem: Zasad życia i działania FRA, Zwyczaj-nika Wspólnoty, przebiegu pracy animatorów
b)    dbałość o jedność we Wspólnocie, czuwanie nad całością życia Wspólnoty
c)    kontrola wykonywania uchwał Kapituły Prowincjalnej i Rady Wspólnoty Lokalnej
d)    zgodna współpraca z Asystentem Lokalnym, Moderatorem Prowincjal-nym, Asystentem Prowincjalnym
e)    uczestniczenie w zebraniach Kapituły Prowincji, Rekolekcjach, Dniach Skupienia dla niego przeznaczonych
2)    przedstawianie wniosków i zastrzeżeń Radzie Lokalnej
3)    dbanie o rozwój duchowy wspólnoty (rekolekcje, Carcerii, wewnętrzne dni skupienia dla wspólnoty)

Art. 24.
§ 1. Rada Wspólnoty Lokalnej (Moderator Lokalny, animatorzy, skarbnik, sekretarz-kronikarz oraz Asystent Lokalny) zwoływana jest razw miesiącu. Rada podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.

§ 2. Do głównych praw i obowiązków Rady Wspólnoty należy:
a)    ocena i rozeznanie kierunków działania Wspólnoty
b)    realizacja trzyletniego programu formacyjnego
c)    realizacja uchwał Kapituły i Rady Prowincjalnej
d)    uchwalanie planu działania i budżetu Wspólnoty Lokalnej
e)    wykluczenie fratersa i sympatyka św. Franciszka ze Wspólnoty
f)    powoływanie kandydatów na animatorów
g)    przyjmowanie kandydatów na fratersów
h) zmiana funkcji: animatora, moderatora, skargi i wnioski
i) czuwanie nad realizacją: przestrzegania Zasad życia i działania FRA, Statutu Moderatora, Zwyczajnika FRA.

Art. 25
Ewentualne zmiany Zasad życia i działania oraz rozwiązanie Wspólnoty FRA wymagają uchwały Kapituły Prowincjalnej podjętej większością 2/3 głosów przy obecności bezwzględnej liczby (50% + 1) powołanych na kapitułę.

Rozdział III – ZAKOŃCZENIE

„ Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo\” (Jk 1, 22-25)

Ustawienia zaawansowane

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics i z wtyczek do social media. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.

włącz/wyłącz

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable video embeds.
Na stronie internetowej stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.